برخی از بهترین پروژه های انجام شده توسط تیم اسپینوی

ما وب سایت هایی زیبا، کاربردی و با فناوری روز ایجاد می کنیم که تجربه کاربران را در تمام سطوح ارتقا می دهد.

هتل یار

هتل یار

HTML / CSS / Bootstrap / JavaScript / jQuery

جیگر

جیگر

UI Design/App Screenshots

Iranian Agent

Iranian Agent

HTML / CSS / Bootstrap / JavaScript / jQuery

بوتیمار

بوتیمار

HTML / CSS / Bootstrap / JavaScript / jQuery

بهروز

بهروز

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery

ازکی

ازکی

HTML / CSS / Bootstrap / JavaScript / jQuery

نشر پایا

نشر پایا

CMS / PHP / HTML / CSS / JQuery

رایتل

رایتل

HTML / CSS / UI Design / JQuery

Artam

Artam

HTML / CSS / jQuery / WordPress

دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

CMS / PHP / HTML / CSS /JQuery

ناواران

ناواران

HTML / CSS / Bootstrap / JavaScript / jQuery

PANA

PANA

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery

رزومه

رزومه

HTML / CSS / Bootstrap / JavaScript / jQuery

Romisa

Romisa

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery

Atrisa

Atrisa

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery

NAVA

NAVA

WordPress / PHP / HTML / CSS / PSD

Iranian Chef

Iranian Chef

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery

آموزش پورتال

آموزش پورتال

CMS / PHP /HTML / CSS /JQuery

Persian Rugs

Persian Rugs

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery

Arosha

Arosha

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery

Sanya

Sanya

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery

Sweet Center

Sweet Center

HTML / CSS / Bootstrap / JavaScript / jQuery

عروس

عروس

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery

پت کالا

پت کالا

HTML / CSS / Bootstrap / JavaScript / jQuery

Nikka

Nikka

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery

تالار

تالار

WordPress / PHP / HTML / CSS / JQuery